Deliberately

१ समजून उमजून, मुद्दाम, cf. Knowingly २ विमर्शपूर्वक ३ बुद्धिपुरस्सर