Deliberate

विमर्श करणे, adj १ (well consideration) विमर्शपूर्वक केलेला २ (intentional) बुद्धिपूरस्सर केलेला