Deflect

१ बाजूला वळवणे, बाजूला वळणे २ आडमार्गाने नेणे, आडमार्गाने जाणे, बाजूच्या मार्गाने जाणे