Curve

बाक देणे, वळणे, n. १ Math वक्र (पु.), वक्ररेषा (स्त्री.) २ वळण (न.), बाक (पु.) ३ वक्रपट्टी (स्त्री.)