Confessor

१ कबूल करणारा (पु.) २ Law कबूली जबाब देणारा (पु.) ३ पापोच्चारण करणारा (पु.) ४ पापोच्चारण विधिचा पाद्री (पु.)