Building

१ इमारत (स्त्री.), भवन (न.) २ निर्माण (न.) ३ बांधणी (स्त्री.) ४ मांडणी (स्त्री.) (as in:building up the account लेख्याची मांडणी)