Bail

१ जमानतदार (सा.), cf. Surty २ जमानत (स्त्री.), cf. Secirity v.t. Law १ (to set free on bail)जमानतीवर सोडणे २ (वस्तूंचा) निक्षेप करणे