Baffle

१ (to puzzle)गोंधळात टाकणे, गोंधळात पाडणे २ (to foil) फिसकटवणे ( to be baffled गोंधळणे)