Babble

१ बोबडे बोलणे २ मुर्खपणाने बोलणे ३ बडबडणे, n. १ बोबडे बोल (पु.अ.व.) २ बडबड (स्त्री.)