Abandon

१ Law परित्याग करणे २ to give up सोडणे, सोडून देणे n. बेभानपणा (पु.) (to abandon oneself to) नादी लागणे, बेभान होणे