Zone

१ Admin परिमंडल (न.), झोन (पु.) २ (area with particular features purpose or use as the war zone. danger zone, etc.) क्षेत्र (न.), Geog. कटिबध (पु.)

A gist of observations and recommendations contained in these Reports of the Public Accounts Committee is given in accompanying statements for information of the Council of Ministers.

लोक लेखा समितीच्या ह्या अहवालांतील अभिप्रायांचा व शिफारशींचा गोषवारा मंत्रि-मंडळाच्या माहितीसाठी सोबतच्या विवरण-पत्रांत दिला आहे.

A note giving reasons for promulgation of Ordinance is also enclosed. The proposal is for the approval of the Cabinet.

हा अध्यादेश कोणत्या कारणांसाठी काढण्यात आला हे दर्शविणारी टिप्पणीदेखील सोबत जोडली आहे. हा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेसाठी सादर.

A pilot project on soil and water management sponsored by the Government of India has been taken up in the command area.

भारत सरकारने पुरस्कृत केलेला मृद व जल व्यवस्थापनासंबंधीचा एक पथदर्शी प्रकल्प पाटबंधाऱ्याच्या लाभक्षेत्रात हाती घेण्यात आला आहे.

A technical study to ascertain the measures necessary for further investment in the Mill to make it viable will be drawn up by the MSTC as early as possible.

ही गिरणी स्वावलंबी व्हावी म्हणून जादा गुंतवणुकीसाठी कोणत्या उपाययोजना आवश्यक आहेत याचा तंत्रशुद्ध अभ्यास करण्याचा एक कार्यक्रम महाराष्ट्र राज्य वस्त्रोद्योग महामंडळ लवकरच हाती घेईल.

उपलब्ध शब्दकोश (39)

तत्त्वज्ञान व तर्कशास्त्र परिभाषा कोश (741) | कार्यदर्शिका (2204) | साहित्य समीक्षा परिभाषा कोश (2346) | ग्रंथालयशास्त्र परिभाषा कोश (2889) | कृषिशास्त्र पारिभाषिक शब्दावली (2909) | न्यायवैद्यक व विषशास्त्र परिभाषा कोश (3204) | पदनाम कोश (3240) | लोकप्रशासन परिभाषा कोश (3655) | शिक्षणशास्त्र परिभाषा कोश (3694) | गणितशास्त्र परिभाषा कोश (3919) | वित्तीय शब्दावली (4362) | राज्यशास्त्र परिभाषा कोश (4969) | संख्या शास्त्र परिभाषा कोश (5149) | वृत्तपत्र विद्या परिभाषा कोश (5724) | भाषाविज्ञान व वाङ्मयविद्या परिभाषा कोश (5759) | औषधशास्त्र परिभाषा कोश (5950) | व्यवसाय व्यवस्थापन परिभाषा कोश (6360) | धातुशास्त्र परिभाषआ कोश (6409) | यंत्र अभियांत्रिकी परिभाषा कोश (7515) | कृषीशास्त्र परिभाषा कोश (8017) | विद्युत अभियांत्रिकी परिभाषा कोश (8454) | भूगोलशास्त्र परिभाषा कोश (8704) | भूशास्त्र परिभाषा कोश (8995) | प्रशासन वाक्प्रयोग (9079) | मानसशास्त्र परिभाषा कोश (9159) | अर्थशास्त्र परिभाषा कोश (9818) | विकृतिशास्त्र पारिभाषिक शब्दावली (10177) | वाणिज्यशास्त्र परिभाषा कोश (10379) | शरीरक्रियाशास्त्र परिभाषा कोश (10411) | रसायनशास्त्र परिभाषा कोश (11044) | शारीर परिभाषा कोश (12428) | स्थापत्य अभियांत्रिकी परिभाषा कोश (12429) | न्याय व्यवहार कोश (13141) | भौतिकशास्त्र परिभाषा कोश (13646) | मराठी विश्वकोश (14520) | भौतिकशास्त्र पारिभाषिक शब्दावली (17388) | शासन व्यवहार शब्दावली (19011) | जीवशास्त्र परिभाषा कोश (22288) | शासन व्यवहार कोश (24470)