A note giving reasons for promulgation of Ordinance is also enclosed. The proposal is for the approval of the Cabinet.

हा अध्यादेश कोणत्या कारणांसाठी काढण्यात आला हे दर्शविणारी टिप्पणीदेखील सोबत जोडली आहे. हा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेसाठी सादर.