आद्याक्षर सूची (146)

net nuptiality table

निव्वळ विवाह कोष्टक [विवाह कोष्टक आयुर्मान कोष्टकाप्रमाणे (life table) असते. ज्या वयापासून विवाह होतात अशा वयाची एक हजार अविवाहित माणसे (पुरुष किंवा स्त्रिया) असली तर प्रत्येक वयाला त्यांच्यात किती घट होते व किती माणसे (अविवाहित) उरतात हे आकडे त्यात दिलेले असतात. जर फक्त विवाहामुळे होणारी घट दाखवली तर त्या कोष्टकाला एकूण विवाह कोष्टक म्हणतात, जर विवाह व मरण या दोन्हमुळे होणारी घट (वेगवेगळी) दाखवली तर त्या कोष्टकाला निव्वळ 'विवाह 'कोष्टक म्हणतात.]

net reproduction rate

निव्वळ प्रजनन प्रमाण [एखाद्या समाजाचे प्रजनन प्रमाण म्हणजे (पुढील पिढीतील व्यक्तींची संख्या / चालू पिढीतील व्यक्तींची संख्या) हे प्रमाण होय. येथे पुढील पिढीतील व्यक्ती या चालू पिढीतील व्यक्तींची मुले असतात, आणि त्यांची संख्या जनन प्रमाणांवर (birth rates) अवलंबून असते. एकूण प्रजनन प्रमाणात या आकडेमोडीत जन्मलेल्या मुलांच्या मर्त्यनेकडे (mortality) दुर्लक्ष केले जाते. निव्वळ प्रजनन प्रमाणात या मर्त्यतेचा विचार करतात, पण मर्त्यतेच आजची पातळी वापरतात. परिणामी प्रजनन प्रमाणात ही पातळी भविष्यकाळातली आणि म्हणून अंदाज केलेली असते. ए.प्र.प्र. > नि. प्र. प्र. > प. प्र. प्र. अशी असमानता असते.

negative binomial distribution cf. binomial waiting time distribution

द्विपदी प्रतीक्षा अवधि वितरण [ऋण घातांक असलेल्या द्विपदीने ज्यातील सापेक्ष वारंवारता (संभाव्यता) मिळतात असे वितरण. उदाहरणार्थ, जर चल मूल्ये 0, 1, 2, ...........असली तर x = j ची वारंवारता (1-pt)-n(1-p)-n च्या t-घातरूप विस्तारातील tj च्या गुणकाइतकी असते. या वितरणाला कधी कधी पास्कल वितरण म्हणतात.]

net correlation

निव्वळ सहसंबंध cf. total correlation, [आंशिक सहसंबंधांच्या समानार्थी ही संज्ञा आहे. अनेक चलाच्या समूहात कोणत्या तरी दोन चलांमधील सहसंबंधाचा विचार, इतर चल स्थिर आहेत असे समजून केला जातो. या अर्थाने ही संज्ञा रूढ झाली.]

उपलब्ध शब्दकोश (39)

तत्त्वज्ञान व तर्कशास्त्र परिभाषा कोश (741) | कार्यदर्शिका (2204) | साहित्य समीक्षा परिभाषा कोश (2346) | ग्रंथालयशास्त्र परिभाषा कोश (2889) | कृषिशास्त्र पारिभाषिक शब्दावली (2909) | न्यायवैद्यक व विषशास्त्र परिभाषा कोश (3204) | पदनाम कोश (3240) | लोकप्रशासन परिभाषा कोश (3655) | शिक्षणशास्त्र परिभाषा कोश (3694) | गणितशास्त्र परिभाषा कोश (3919) | वित्तीय शब्दावली (4362) | राज्यशास्त्र परिभाषा कोश (4969) | संख्या शास्त्र परिभाषा कोश (5149) | वृत्तपत्र विद्या परिभाषा कोश (5724) | भाषाविज्ञान व वाङ्मयविद्या परिभाषा कोश (5759) | औषधशास्त्र परिभाषा कोश (5950) | व्यवसाय व्यवस्थापन परिभाषा कोश (6360) | धातुशास्त्र परिभाषआ कोश (6409) | यंत्र अभियांत्रिकी परिभाषा कोश (7515) | कृषीशास्त्र परिभाषा कोश (8017) | विद्युत अभियांत्रिकी परिभाषा कोश (8454) | भूगोलशास्त्र परिभाषा कोश (8704) | भूशास्त्र परिभाषा कोश (8995) | प्रशासन वाक्प्रयोग (9079) | मानसशास्त्र परिभाषा कोश (9159) | अर्थशास्त्र परिभाषा कोश (9818) | विकृतिशास्त्र पारिभाषिक शब्दावली (10177) | वाणिज्यशास्त्र परिभाषा कोश (10379) | शरीरक्रियाशास्त्र परिभाषा कोश (10411) | रसायनशास्त्र परिभाषा कोश (11044) | शारीर परिभाषा कोश (12428) | स्थापत्य अभियांत्रिकी परिभाषा कोश (12429) | न्याय व्यवहार कोश (13141) | भौतिकशास्त्र परिभाषा कोश (13646) | मराठी विश्वकोश (14520) | भौतिकशास्त्र पारिभाषिक शब्दावली (17388) | शासन व्यवहार शब्दावली (19011) | जीवशास्त्र परिभाषा कोश (22288) | शासन व्यवहार कोश (24470)