आद्याक्षर सूची (389)

Visionary

१ स्वप्नदर्शी २ अव्यवहारी ३ कल्पनाविहारी ४ दृष्टिविषयक, n. १ स्वप्नदर्शी (सा.) २ कल्पनाविहारी (सा.)

Vegetate

१ जड जीवन जगणे, निष्क्रिय जीवन जगणे, झाडाझुडपांप्रमाणे जगणे २ वनस्पतीची वाढ होणे, फोफावणे

Visualise

१ कल्पना करणे २ कल्पनाचित्र रेखाटणे ३ मनश्चक्षूंनी पाहणे, मनश्चक्षूंसमोर उभे करणे

Visitation

१ दैवी अनुग्रह(पु.) २ दैवी कोप (पु.), दैवी संचार (पु.) ३ अधिकृत भेट (स्त्री.) ४ zool.प्राणिस्थलांतर (न.)

View

१ दृश्य (न.), देखावा (पु.) २ (as range of vision) दृष्टिपथ (पु.), अवलोकन (न.) ३ दृष्टिकोन (पु.) ४ हेतु (पु.)

Vomit

ओकणे, वांती होणे, उलटी होणे, n. वमन (न.), उलटी (स्त्री.), वांती (स्त्री.), ओकारी (स्त्री.)

Value

१मूल्यन करणे २ मूल्यांकन करणे ३ मूल्य ठरवणे ४ किंमत आकारणे ५ गुणांकन करणे, लेखणे, मानणे, n. १ मूल्य (न.) २ किंमत (न.), मोल (न.) ३ गुण (पु.)

Variable

१ अस्थिर २ Maths. चल ३ परिवर्ती, परवर्तनशील, n. १ Maths. चल संख्या (स्त्री.) २ n.aut.(a shifting wind) बदलता वारा (पु.)

Vet

१ कसून तपासणी करणे २ (लिखाण इत्यादि), तपासून दुरुस्त करणे ३ Veterinary (जनावरांची)वैद्यकीय तपासणी करून उपचार करणे

Vault

१ (a room for the safe keeping of valuables, commonly built of steel) वज्रकक्ष (पु.), वज्रकप्पा (पु.) २ (a burial- chamber) प्रेतकक्षक (पु.) ३ घुमट (पु.)

Visual

१(of or pertaining to sight, used in sight)दृक्, दृष्टि- दृष्टी संबंधीच, दर्शनोपयोगी २ (visible) दृश्य, दृश्यमान

Ventilation

१ हवा खेळवणे (न.), वायुवीजन (न.) २ हवा (स्त्री.), खेळती हवा (स्त्री.), हवा खेळण्याची सोय (स्त्री.) ३ संवातन (न.)

उपलब्ध शब्दकोश (39)

तत्त्वज्ञान व तर्कशास्त्र परिभाषा कोश (741) | कार्यदर्शिका (2204) | साहित्य समीक्षा परिभाषा कोश (2346) | ग्रंथालयशास्त्र परिभाषा कोश (2889) | कृषिशास्त्र पारिभाषिक शब्दावली (2909) | न्यायवैद्यक व विषशास्त्र परिभाषा कोश (3204) | पदनाम कोश (3240) | लोकप्रशासन परिभाषा कोश (3655) | शिक्षणशास्त्र परिभाषा कोश (3694) | गणितशास्त्र परिभाषा कोश (3919) | वित्तीय शब्दावली (4362) | राज्यशास्त्र परिभाषा कोश (4969) | संख्या शास्त्र परिभाषा कोश (5149) | वृत्तपत्र विद्या परिभाषा कोश (5724) | भाषाविज्ञान व वाङ्मयविद्या परिभाषा कोश (5759) | औषधशास्त्र परिभाषा कोश (5950) | व्यवसाय व्यवस्थापन परिभाषा कोश (6360) | धातुशास्त्र परिभाषआ कोश (6409) | यंत्र अभियांत्रिकी परिभाषा कोश (7515) | कृषीशास्त्र परिभाषा कोश (8017) | विद्युत अभियांत्रिकी परिभाषा कोश (8454) | भूगोलशास्त्र परिभाषा कोश (8704) | भूशास्त्र परिभाषा कोश (8995) | प्रशासन वाक्प्रयोग (9079) | मानसशास्त्र परिभाषा कोश (9159) | अर्थशास्त्र परिभाषा कोश (9818) | विकृतिशास्त्र पारिभाषिक शब्दावली (10177) | वाणिज्यशास्त्र परिभाषा कोश (10379) | शरीरक्रियाशास्त्र परिभाषा कोश (10411) | रसायनशास्त्र परिभाषा कोश (11044) | शारीर परिभाषा कोश (12428) | स्थापत्य अभियांत्रिकी परिभाषा कोश (12429) | न्याय व्यवहार कोश (13141) | भौतिकशास्त्र परिभाषा कोश (13646) | मराठी विश्वकोश (14520) | भौतिकशास्त्र पारिभाषिक शब्दावली (17388) | शासन व्यवहार शब्दावली (19011) | जीवशास्त्र परिभाषा कोश (22288) | शासन व्यवहार कोश (24470)