आद्याक्षर सूची (416)

Upcountry

देशाचा आतील भाग (पु.), अंतःप्रदेश (पु.), adj. किनाऱ्यापासून दूरचा, adv. देशाचा आतल्या भागात

Upheaval

१ (a violent social agitation) उक्‍त्षोभ (पु.) २ (a profound or revolutionary change) क्रांतिकारक बदल (पु.) ३ Geol.(a heaving up)प्रोत्थान (न.), भूस्तर उंच होणे (न.)

Upstream

१ प्रवाहाविरुद्ध, प्रवाहाच्या उलटा दिशेने, प्रवाहाच्या वरच्या बाजूकडे २ Geol.प्रतिवाह

Unpaid

१ (serving without pay) अवेतनी, बिनपगारी २ (not presented as payment n.ot cleared by payment) अदत्त, न दिलेला, चुकता न केलेला

Uplift

१ उन्नति (स्त्री.), उद्धार (पु.) cf. Betterment २ उक्‍त्षेप (पु.), v.t. उन्नती करणे, उद्धार करणे

Unadaided eye

१ उपनेत्रविरहित दृष्टि (स्त्री.), (चष्मा, दुर्बिण इत्यादि)साधनरहित दृष्टि (स्त्री.) २ नुसता डोळा (पु.)

Urge

१ गळ घालणे २ प्रेरित करणे, n. १ निकड (स्त्री.) २ पोटतिडीक (स्त्री.) ३ प्रेरणा (स्त्री.)

Union

१ (a federation formed by incorporating the states)संघ (पु.) २ (an association or league, as tradeunion)संघ (पु.), cf.Association ३ एकजूट (स्त्री.), cf.Alliance ४ मीलन (न.)

उपलब्ध शब्दकोश (39)

तत्त्वज्ञान व तर्कशास्त्र परिभाषा कोश (741) | कार्यदर्शिका (2204) | साहित्य समीक्षा परिभाषा कोश (2346) | ग्रंथालयशास्त्र परिभाषा कोश (2889) | कृषिशास्त्र पारिभाषिक शब्दावली (2909) | न्यायवैद्यक व विषशास्त्र परिभाषा कोश (3204) | पदनाम कोश (3240) | लोकप्रशासन परिभाषा कोश (3655) | शिक्षणशास्त्र परिभाषा कोश (3694) | गणितशास्त्र परिभाषा कोश (3919) | वित्तीय शब्दावली (4362) | राज्यशास्त्र परिभाषा कोश (4969) | संख्या शास्त्र परिभाषा कोश (5149) | वृत्तपत्र विद्या परिभाषा कोश (5724) | भाषाविज्ञान व वाङ्मयविद्या परिभाषा कोश (5759) | औषधशास्त्र परिभाषा कोश (5950) | व्यवसाय व्यवस्थापन परिभाषा कोश (6360) | धातुशास्त्र परिभाषआ कोश (6409) | यंत्र अभियांत्रिकी परिभाषा कोश (7515) | कृषीशास्त्र परिभाषा कोश (8017) | विद्युत अभियांत्रिकी परिभाषा कोश (8454) | भूगोलशास्त्र परिभाषा कोश (8704) | भूशास्त्र परिभाषा कोश (8995) | प्रशासन वाक्प्रयोग (9079) | मानसशास्त्र परिभाषा कोश (9159) | अर्थशास्त्र परिभाषा कोश (9818) | विकृतिशास्त्र पारिभाषिक शब्दावली (10177) | वाणिज्यशास्त्र परिभाषा कोश (10379) | शरीरक्रियाशास्त्र परिभाषा कोश (10411) | रसायनशास्त्र परिभाषा कोश (11044) | शारीर परिभाषा कोश (12428) | स्थापत्य अभियांत्रिकी परिभाषा कोश (12429) | न्याय व्यवहार कोश (13141) | भौतिकशास्त्र परिभाषा कोश (13646) | मराठी विश्वकोश (14520) | भौतिकशास्त्र पारिभाषिक शब्दावली (17388) | शासन व्यवहार शब्दावली (19011) | जीवशास्त्र परिभाषा कोश (22288) | शासन व्यवहार कोश (24470)