आद्याक्षर सूची (567)

press

n. १ पत्रकार (सा.) २ पत्रकारिता (स्त्री.) ३ वृत्तपत्रे (न.अ.व.) ४ मुद्रणालय (न.), छापखाना (पु.) ५ बातमीदार (सा.) ६ पत्रसृष्टि (स्त्री.) ७ छपाईयंत्र (न.)

page fax

n. (a system for transmitting whole page or text and pictures electronically across distances) पृष्ठप्रेषण (न.) (संपूर्ण पृष्ठ किंवा चित्र दूर अंतरावर पारेषित करण्याची इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था)

public

adj. सार्वजनिक (as in : public undertaking सार्वजनिक उपक्रम) २ (as, opposed to private) सरकारी (as in : public sector सरकारी क्षेत्र) ३ जाहीर (as in : public speech जाहीर भाषण) (pl. publics) n. Pub. Rel. गट (पु.), जनता (स्त्री.)

panel

n. १ (as, an area surrounded by text) चौकट (स्त्री.) २ Pub. Rel. (as, a group of persons used in research to provide information) तज्ञगट (पु.) ३ कर्णिका (स्त्री.) (दर्शनी पानावर वृत्तपत्राच्या नामपट्टिकेच्या दोन्ही बाजूंना टाकलेल्या जाहिराती)

projective test

प्रतिक्रिया चाचणी, प्रक्षेपण चाचणी (संदिग्ध उद्दीपकाला प्रतिसाद म्हणून एखाद्या व्यक्तीला, तिच्या गरजा विचार, भावना उत्स्फूर्तपणे व्यक्त करावयास लावण्याच्या हेतूने तयार केलेला जाहिरात संशोधनाचा प्रकार)

उपलब्ध शब्दकोश (39)

तत्त्वज्ञान व तर्कशास्त्र परिभाषा कोश (741) | कार्यदर्शिका (2204) | साहित्य समीक्षा परिभाषा कोश (2346) | ग्रंथालयशास्त्र परिभाषा कोश (2889) | कृषिशास्त्र पारिभाषिक शब्दावली (2909) | न्यायवैद्यक व विषशास्त्र परिभाषा कोश (3204) | पदनाम कोश (3240) | लोकप्रशासन परिभाषा कोश (3655) | शिक्षणशास्त्र परिभाषा कोश (3694) | गणितशास्त्र परिभाषा कोश (3919) | वित्तीय शब्दावली (4362) | राज्यशास्त्र परिभाषा कोश (4969) | संख्या शास्त्र परिभाषा कोश (5149) | वृत्तपत्र विद्या परिभाषा कोश (5724) | भाषाविज्ञान व वाङ्मयविद्या परिभाषा कोश (5759) | औषधशास्त्र परिभाषा कोश (5950) | व्यवसाय व्यवस्थापन परिभाषा कोश (6360) | धातुशास्त्र परिभाषआ कोश (6409) | यंत्र अभियांत्रिकी परिभाषा कोश (7515) | कृषीशास्त्र परिभाषा कोश (8017) | विद्युत अभियांत्रिकी परिभाषा कोश (8454) | भूगोलशास्त्र परिभाषा कोश (8704) | भूशास्त्र परिभाषा कोश (8995) | प्रशासन वाक्प्रयोग (9079) | मानसशास्त्र परिभाषा कोश (9159) | अर्थशास्त्र परिभाषा कोश (9818) | विकृतिशास्त्र पारिभाषिक शब्दावली (10177) | वाणिज्यशास्त्र परिभाषा कोश (10379) | शरीरक्रियाशास्त्र परिभाषा कोश (10411) | रसायनशास्त्र परिभाषा कोश (11044) | शारीर परिभाषा कोश (12428) | स्थापत्य अभियांत्रिकी परिभाषा कोश (12429) | न्याय व्यवहार कोश (13141) | भौतिकशास्त्र परिभाषा कोश (13646) | मराठी विश्वकोश (14520) | भौतिकशास्त्र पारिभाषिक शब्दावली (17388) | शासन व्यवहार शब्दावली (19011) | जीवशास्त्र परिभाषा कोश (22288) | शासन व्यवहार कोश (24470)