आद्याक्षर सूची (330)

mutagenic effects-Mutation = A sudden change of chromosomal material which alters the effect of this material on the physiology of the cell.

उत्परिवर्ती परिणाम-गुणसूत्र द्रव्यामध्ये एकाएकी घडून येणारे व त्यामुळे पेशीकार्यामध्ये बदल घडविणारे परिणाम.

maeeration-The process of keeping with occasional stirring solid ingredients in whole of the the solvent till complete solubilisation of solute lingredient pressing the mark of clarifying the combined extracts.

मृदूलन-द्राव्य घन पदार्थाचे द्रावणात पूर्णपणे विलयन होईपर्यत ते द्रावकात ठेवण्याची व अधूनमधून ढवळण्याची प्रकिया.

Micelle-1 Miceile is a colloidal system formed by aggregate of molecules or ions of small size. These are amphiphilic and come together at high concentration or low temperature. 2 Aggregates consisting of 50 or more monomers (molecules) of surfactant and

१ मायसेल २ कलिलकण समूह-१ ही रेणू किंवा आयन यांच्या समुच्चयांनी बनलेली एक कलिली पद्धत आहे. हे कण उभयरागी असून उच्च संहति किंवा कमी तापमानात एकत्र असतात. २ ५० किंवा अधिक एकवारिकांचा कलिल मर्यादेत मोडणारा समूह.

minimum inhibitory concentration-The minimum concentration of a drug that inhibits the growth of micro-organisms (expressed in micrograms pet ml.)

किमान निरोधी संहति-सूक्ष्मजीवांची वाढ रोधणारी औषधाची किमान मात्रा. (ही मायक्रोग्रॅमस् प्रति मिलिलिटर अशी दर्शविण्यात येते.)

उपलब्ध शब्दकोश (39)

तत्त्वज्ञान व तर्कशास्त्र परिभाषा कोश (741) | कार्यदर्शिका (2204) | साहित्य समीक्षा परिभाषा कोश (2346) | ग्रंथालयशास्त्र परिभाषा कोश (2889) | कृषिशास्त्र पारिभाषिक शब्दावली (2909) | न्यायवैद्यक व विषशास्त्र परिभाषा कोश (3204) | पदनाम कोश (3240) | लोकप्रशासन परिभाषा कोश (3655) | शिक्षणशास्त्र परिभाषा कोश (3694) | गणितशास्त्र परिभाषा कोश (3919) | वित्तीय शब्दावली (4362) | राज्यशास्त्र परिभाषा कोश (4969) | संख्या शास्त्र परिभाषा कोश (5149) | वृत्तपत्र विद्या परिभाषा कोश (5724) | भाषाविज्ञान व वाङ्मयविद्या परिभाषा कोश (5759) | औषधशास्त्र परिभाषा कोश (5950) | व्यवसाय व्यवस्थापन परिभाषा कोश (6360) | धातुशास्त्र परिभाषआ कोश (6409) | यंत्र अभियांत्रिकी परिभाषा कोश (7515) | कृषीशास्त्र परिभाषा कोश (8017) | विद्युत अभियांत्रिकी परिभाषा कोश (8454) | भूगोलशास्त्र परिभाषा कोश (8704) | भूशास्त्र परिभाषा कोश (8995) | प्रशासन वाक्प्रयोग (9079) | मानसशास्त्र परिभाषा कोश (9159) | अर्थशास्त्र परिभाषा कोश (9818) | विकृतिशास्त्र पारिभाषिक शब्दावली (10177) | वाणिज्यशास्त्र परिभाषा कोश (10379) | शरीरक्रियाशास्त्र परिभाषा कोश (10411) | रसायनशास्त्र परिभाषा कोश (11044) | शारीर परिभाषा कोश (12428) | स्थापत्य अभियांत्रिकी परिभाषा कोश (12429) | न्याय व्यवहार कोश (13141) | भौतिकशास्त्र परिभाषा कोश (13646) | मराठी विश्वकोश (14520) | भौतिकशास्त्र पारिभाषिक शब्दावली (17388) | शासन व्यवहार शब्दावली (19011) | जीवशास्त्र परिभाषा कोश (22288) | शासन व्यवहार कोश (24470)