आद्याक्षर सूची (301)

incompatibility-It refers to any combination of ingredients which possess undesirable mostly antagonistic qualities of either therapeutic chemical or physical nature.

असंयोज्यता-उपचारी, रासायनिक किंवा भौतिक स्वरूपाचे अनिष्ट गुणधर्म, बहुधा विरोधी गुणधर्म असलेल्या घटकांचा कोणताही संयोग.

infusion-A dilute extract of vegetable drug obtained by macerating it with water (usually boiling) and straining the liquid without pressing the residue.

फाण्ट-बहुधा उकळत्या पाण्याबरोबर मृदुल केल्यावर अवशिष्ट पदार्थावर दाब न देता गाळून मिळालेला औषधी वनस्पतींचा विरल अर्क.

isotonic solution value-Volumes of water to be added to a specified weight (0·3 or 1 gm.) of a drug to prepare an isotonic solution.

समपरासरी द्रावण मूल्य-(०·३ किंवा १ ग्रॅम) विशिष्ट वजनाच्या औषधाचे समताणी द्रावण बनविण्यासाठी आवश्यक पाण्याचे प्रमाण.

isotonicity-State of having and maintaining normal and uniform resistance or tension; having equal osmotic pressure on either side of semipermeable membrance.

१ समताणता २ समपरासरणता-प्रसामान्य व एकरूप प्रतिरोध किंवा ताण असण्याची किंवा राखण्याची स्थिती, अर्धपार्य पटलाच्या दोन्ही बाजूस परासरण दाब समान असण्याची स्थिती.

उपलब्ध शब्दकोश (39)

तत्त्वज्ञान व तर्कशास्त्र परिभाषा कोश (741) | कार्यदर्शिका (2204) | साहित्य समीक्षा परिभाषा कोश (2346) | ग्रंथालयशास्त्र परिभाषा कोश (2889) | कृषिशास्त्र पारिभाषिक शब्दावली (2909) | न्यायवैद्यक व विषशास्त्र परिभाषा कोश (3204) | पदनाम कोश (3240) | लोकप्रशासन परिभाषा कोश (3655) | शिक्षणशास्त्र परिभाषा कोश (3694) | गणितशास्त्र परिभाषा कोश (3919) | वित्तीय शब्दावली (4362) | राज्यशास्त्र परिभाषा कोश (4969) | संख्या शास्त्र परिभाषा कोश (5149) | वृत्तपत्र विद्या परिभाषा कोश (5724) | भाषाविज्ञान व वाङ्मयविद्या परिभाषा कोश (5759) | औषधशास्त्र परिभाषा कोश (5950) | व्यवसाय व्यवस्थापन परिभाषा कोश (6360) | धातुशास्त्र परिभाषआ कोश (6409) | यंत्र अभियांत्रिकी परिभाषा कोश (7515) | कृषीशास्त्र परिभाषा कोश (8017) | विद्युत अभियांत्रिकी परिभाषा कोश (8454) | भूगोलशास्त्र परिभाषा कोश (8704) | भूशास्त्र परिभाषा कोश (8995) | प्रशासन वाक्प्रयोग (9079) | मानसशास्त्र परिभाषा कोश (9159) | अर्थशास्त्र परिभाषा कोश (9818) | विकृतिशास्त्र पारिभाषिक शब्दावली (10177) | वाणिज्यशास्त्र परिभाषा कोश (10379) | शरीरक्रियाशास्त्र परिभाषा कोश (10411) | रसायनशास्त्र परिभाषा कोश (11044) | शारीर परिभाषा कोश (12428) | स्थापत्य अभियांत्रिकी परिभाषा कोश (12429) | न्याय व्यवहार कोश (13141) | भौतिकशास्त्र परिभाषा कोश (13646) | मराठी विश्वकोश (14520) | भौतिकशास्त्र पारिभाषिक शब्दावली (17388) | शासन व्यवहार शब्दावली (19011) | जीवशास्त्र परिभाषा कोश (22288) | शासन व्यवहार कोश (24470)