आद्याक्षर सूची (191)

gold number-Weight in mg. of dry protective colloid which must be added to 10 ml. of red gold sol to prevent precipitation by addition of 1 ml. 10 % NaCl solution.

सुवर्णांक-१० मिलिलिटर लाल सुवर्ण सोलमध्ये, १ मिलि १० टक्के सोडियम क्लोराइड घातल्यानंतर होणाऱ्या अवक्षेपणाला प्रतिबंध करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या शुष्क सरंक्षक कलिलाचे मि. ग्रॅ. मध्ये वजन.

gegenions/counterions-Ions present on the diffused layer surrounding a particle possessing a charge opposite to that on the particle surface.

गेगेनायने-कणाच्या पृष्ठभागावर असलेल्या प्रभाराच्या विरुद्ध प्रभार असलेले आयन. हे कणाभोवतीच्या विसरित स्तरामध्ये असतात.

galenicals-These are pharmaceutical preparations obtained by macerating or percolating crude drugs with appropriate strength of alcohol or other suitable solvent.

गॅलनिके-पुरेशा तीव्रतेचा मद्यार्क किंवा इतर योग्य द्रावकामध्ये असंस्कारित औषधिद्रव्ये मृदूलन किंवा झरण करून बनवलेले सिद्ध पदार्थ.

उपलब्ध शब्दकोश (39)

तत्त्वज्ञान व तर्कशास्त्र परिभाषा कोश (741) | कार्यदर्शिका (2204) | साहित्य समीक्षा परिभाषा कोश (2346) | ग्रंथालयशास्त्र परिभाषा कोश (2889) | कृषिशास्त्र पारिभाषिक शब्दावली (2909) | न्यायवैद्यक व विषशास्त्र परिभाषा कोश (3204) | पदनाम कोश (3240) | लोकप्रशासन परिभाषा कोश (3655) | शिक्षणशास्त्र परिभाषा कोश (3694) | गणितशास्त्र परिभाषा कोश (3919) | वित्तीय शब्दावली (4362) | राज्यशास्त्र परिभाषा कोश (4969) | संख्या शास्त्र परिभाषा कोश (5149) | वृत्तपत्र विद्या परिभाषा कोश (5724) | भाषाविज्ञान व वाङ्मयविद्या परिभाषा कोश (5759) | औषधशास्त्र परिभाषा कोश (5950) | व्यवसाय व्यवस्थापन परिभाषा कोश (6360) | धातुशास्त्र परिभाषआ कोश (6409) | यंत्र अभियांत्रिकी परिभाषा कोश (7515) | कृषीशास्त्र परिभाषा कोश (8017) | विद्युत अभियांत्रिकी परिभाषा कोश (8454) | भूगोलशास्त्र परिभाषा कोश (8704) | भूशास्त्र परिभाषा कोश (8995) | प्रशासन वाक्प्रयोग (9079) | मानसशास्त्र परिभाषा कोश (9159) | अर्थशास्त्र परिभाषा कोश (9818) | विकृतिशास्त्र पारिभाषिक शब्दावली (10177) | वाणिज्यशास्त्र परिभाषा कोश (10379) | शरीरक्रियाशास्त्र परिभाषा कोश (10411) | रसायनशास्त्र परिभाषा कोश (11044) | शारीर परिभाषा कोश (12428) | स्थापत्य अभियांत्रिकी परिभाषा कोश (12429) | न्याय व्यवहार कोश (13141) | भौतिकशास्त्र परिभाषा कोश (13646) | मराठी विश्वकोश (14520) | भौतिकशास्त्र पारिभाषिक शब्दावली (17388) | शासन व्यवहार शब्दावली (19011) | जीवशास्त्र परिभाषा कोश (22288) | शासन व्यवहार कोश (24470)