आद्याक्षर सूची (88)

uniformity best constant risk estimator

(abbr. UBCR estimator) एकसमान उत्तम अचल जोखीम आकलक (एउअजो आकलक) [अचल जोखीम आकलकांच्या वर्गातील जो आकलक अनुभवपूर्व वितरणाच्या संदर्भात अपेक्षित जोखीम लघुतम करतो त्यास 'एकसमान उत्तम अचल जोखीम आकलक' असे म्हणतात. जर अचल जोखीम आकलक किमान-कमाल आकलक असेल, तर तो एकसमान उत्तम अचल जोखीम आकलकसुद्धा असतो, या प्रमेयाचा उपयोग करून सामान्यतः हा आकलकांचा मर्यादित वर्ग मिळवला जातो.]

uniformity trial

एकसमानता परीक्षण [उपचारांची प्रमाण (standard) वैशिष्ट्ये किंवा एककाचा आकार किंवा एककांची मांडणी यासंबंधी अंदाज करण्यासाठी या संकल्पनेची योजना करतात. प्रयोग करण्याच्या सामग्रीची एककांमध्ये विभागणी केल्यानंतर, प्रत्येक एककाला तोच तो उपचार दिला जाते व प्रयोगातील एकक एकसमान आहेत की नाहीत याची चाचणी घेतली जाते. या चाचणीस 'एकसमानता परीक्षण' (uniformity trial) असे म्हणतात.]

उपलब्ध शब्दकोश (39)

तत्त्वज्ञान व तर्कशास्त्र परिभाषा कोश (741) | कार्यदर्शिका (2204) | साहित्य समीक्षा परिभाषा कोश (2346) | ग्रंथालयशास्त्र परिभाषा कोश (2889) | कृषिशास्त्र पारिभाषिक शब्दावली (2909) | न्यायवैद्यक व विषशास्त्र परिभाषा कोश (3204) | पदनाम कोश (3240) | लोकप्रशासन परिभाषा कोश (3655) | शिक्षणशास्त्र परिभाषा कोश (3694) | गणितशास्त्र परिभाषा कोश (3919) | वित्तीय शब्दावली (4362) | राज्यशास्त्र परिभाषा कोश (4969) | संख्या शास्त्र परिभाषा कोश (5149) | वृत्तपत्र विद्या परिभाषा कोश (5724) | भाषाविज्ञान व वाङ्मयविद्या परिभाषा कोश (5759) | औषधशास्त्र परिभाषा कोश (5950) | व्यवसाय व्यवस्थापन परिभाषा कोश (6360) | धातुशास्त्र परिभाषआ कोश (6409) | यंत्र अभियांत्रिकी परिभाषा कोश (7515) | कृषीशास्त्र परिभाषा कोश (8017) | विद्युत अभियांत्रिकी परिभाषा कोश (8454) | भूगोलशास्त्र परिभाषा कोश (8704) | भूशास्त्र परिभाषा कोश (8995) | प्रशासन वाक्प्रयोग (9079) | मानसशास्त्र परिभाषा कोश (9159) | अर्थशास्त्र परिभाषा कोश (9818) | विकृतिशास्त्र पारिभाषिक शब्दावली (10177) | वाणिज्यशास्त्र परिभाषा कोश (10379) | शरीरक्रियाशास्त्र परिभाषा कोश (10411) | रसायनशास्त्र परिभाषा कोश (11044) | शारीर परिभाषा कोश (12428) | स्थापत्य अभियांत्रिकी परिभाषा कोश (12429) | न्याय व्यवहार कोश (13141) | भौतिकशास्त्र परिभाषा कोश (13646) | मराठी विश्वकोश (14520) | भौतिकशास्त्र पारिभाषिक शब्दावली (17388) | शासन व्यवहार शब्दावली (19011) | जीवशास्त्र परिभाषा कोश (22288) | शासन व्यवहार कोश (24470)