Validity Nominated Candidate

वैध नामनिर्दशित उमेदवार