Maharashtra State Textile Corporation Ltd.

महाराष्ट्र राज्य वस्त्रोद्योग महामंडळ, मर्यादित (किंवा) महाराष्ट्र राज्य कापड उद्योग महामंडळ, मर्यादित