Government Vocational High School

शासकीय व्यवसाय शिक्षण माध्यमिक शाळा