‘अ’ स्थानी व्यक्त केलेल्या विचारांस अनुलक्षून प्रस्तावाचे परीक्षण करावे

Examine the proposal in the light of observations at ‘A’