एका पक्षी महाराष्ट्राचे राज्यपाल आणि दुसऱ्यापक्षी ........... यांमध्ये ........... येथे दि. .......... रोजी हे करारपत्र करण्यात आले

This agreement made at........... on ........... between Governor of Maharashtra of one part and ........... of the other part