चालू नोंदवहीवर लक्ष ठेवले जाते किंवा नाही आणि स्मरणपत्रे पाठविली जातात किंवा नाही

Whether the live entries are watched and reminders issued