चौकशी पूर्ण करण्यात यावी आणि प्रतिवेदन अविलंब सादर करण्यात यावे

Enquiry should be completed and report submitted without delay