जामिनाचे दायित्व कमी होणार नाही किंवा तो त्यांपासून मुक्त होणार नाही

Liability of the surety shall not be impaired or discharged