दोन नैमित्तिक रजांच्या कालावधींमध्ये सुटी जोडता येणार नाही

Holiday cannot be interposed between two periods of causal leave