धारणाधिकार म्हणजे एखाद्या अवधि-पदासह कोणतेही स्थायी पद मूळ पद म्हणून धारण करण्याचा सरकारी कर्मचाऱ्याचा हक्क

Lien means the title of a Government servant to hold substantively a permanent post, including a tenure post