नव्याने निकालात काढण्यासाठी/अधिक माहितीसाठी प्रकरण परत पाठवण्यात येत आहे

Case is remanded for fresh disposal/further report