यापुढे ‘राज्यपाल’ असा निर्देश असून या संज्ञेत, संदर्भविरोधी नसेल तर त्याचे उत्तराधिकारी आणि अभिहस्तांकिती यांचा समावेश होईल

Hereinafter referred to as ‘Governor’ which expression shall unless the context does not admit include his successors and assignees