या प्रस्तावात अंतर्भूत असलेला खर्च.....या शीर्षाखाली नावे घालावयाचा असून तो त्याखालील तरतुदीतून भागवला जावा

Charge involved in the proposal is debatable to the head ..............and met from the provision made thereunder