विस्तूत प्रसिद्धीकरता.... ला ज्ञाप पाठवा व तसे केल्यासंबंधीचे प्रतिवेदन तारीख...पर्यंत पाठवा आणि तारीख...ला प्रस्तुत करा

Issue memo to ... for wide publicity and report compliance by... and put up on...