संबंधित व्यक्‍तीचे म्हणणे ऐकल्यानंतर......संबंधीचे फाईल क्रमांक......असलेले विभागाचे कागदपत्र खाली आहेत-

After hearing the person concerned Below.....Department papers bearing file No....regarding-