सेवामुक्त कर्मचाऱ्यांना सरकारी सेवेत पुनः स्थापित करणे

Resettlement in Government service of discharged employees