type B distribution

वितरण प्रकार - B [ज्या नेमन प्रकार-A वितरणांच्या दुसऱ्या प्राचलाचे वितरण समान आहे अशा निरवलंबी वितरणांच्या बेरजेचे सीमावर्ती वितरण.]