type A distribution

वितरण प्रकार - A [सांसर्गिक वितरण म्हणून वापरण्यासाठी नेमन (१९३३) यांनी सुचवलेले संयुक्त प्वॉसाँ वितरणाचे रूप. वितरण फलाच्या ग्राम शार्लीए प्रकार-A विस्ताराहून ते वेगळे आहे. पृथक यादृच्छिक चल X ची 0, 1, 2, ......., ही मूल्ये असून j या मूल्याची संभाव्यता च्या विस्तारातील tj चा सहगुणक होय.]