true mean

[नमुन्याच्या मध्यापासून समष्टीचा मध्य वेगळा दाखविण्यासाठी हा वैकल्पिक इंग्रजी शब्दप्रयोग क्ववचित वापरला जातो.]