triangle test

त्रिकुटी कसोटी cf. duo trio test [या कसोटीत परीक्षकाला तीन वस्तू दाखवतात. त्यांपैकी दोन सारख्या असतात आणि परीक्षक वेगळी वस्तू निवडण्याचा प्रयत्न करतो.]