time homogeneous process

(also temporally homogeneous process or called homogeneous time process) कालिक एकविध प्रक्रम [एखाद्या यादृच्छिक प्रक्रमात कोणत्याही दोन क्षणीं मिळणाऱ्या दोन स्थितींमधील संक्रमण संभाव्यता त्या क्षणांमधील कालखंडावरच अवलंबून रहात असेल तर त्या प्रक्रमास 'कालिक एकविध प्रक्रम' असे म्हणतात. हेच खालील सूत्राने सांगता येईल : जर Pt1, t2 (I,j) = P (χ2) = j χ (t1) = i असेल तर ह्या प्रक्रमात Pt1, t2 (I,j)= P0, t1, t2 (I,j) असते. येथे t2 > t1 आहे.]