tied double change over design

दुहेरी क्रमबदल संकल्पन [t उपचारांचा क्रमशः वापर आणि पुढच्या अवधीत टिकून राहणारे परिणाम अशा परिस्थितीसाठी फेडेरर आणि फेरिस (१९५६) यांनी सुचवलेले प्रायोगिक संकल्पन. प्रत्यक्ष आणि अवशिष्ट अशा दोन्ही परिणामांचे आकलन करता येते. संकल्पनाच्या रचनेत (t-1) स्वतंत्र (orthogonal) लॅटिन चौरसांचा उपयोग करतात.]