tetrachoric function

चौघरी फल [(शेबिशेव-हरमाइट) बहुघाती राशींशी संबंधित असलेले आणि चौधरी सहसंबंध गुणांकाच्या संगणनेत वापरले जाणारे फल.r व्या कोटिकेच्या फलाची व्याख्या अशी करता येईल. येथे हा या प्रमाणित प्रसामान्य चलाचा (r-1) Hr-1(x) (r-1) च्या कोटिकेची शेबिशेव-हरमाइट बहुघाती राशी आहे.]