processing error

प्रक्रिया दोष [संख्याशास्त्रीय माहितीचे संकेतलेखन करताना किंवा ती माहिती कोष्टकात मांडताना आकडेमोडीत होणारी चूक.]