optimum population

इष्टतम लोकसंख्या [ज्या लोकसंख्येचे आकारमान व वयवितरण असे असते की त्यातल्या व्यक्तींच्या सुस्थितीशी (wellbeing) सुसंगत अशा पद्धतीने राष्ट्रीय साधनसंपत्तीचे पुरेपूर समुपयोजन शक्य होते अशी लोकसंख्या.]