factor antithesis

घटक व्युत्क्रमण सूत्र cf. time antithesis [निर्देशांक सिद्धांतात कधीकधी वापरली जाणारी संज्ञा. या पद्धतीने लापेर निर्देशांकावरून पाशे (Paasche) निर्देशांक मिळवता येतो.]