Dvoretsky's stochastic approximation theorem

व्होरेट्‌स्की यादृच्छिक समीपन प्रमेय [अध्यारोपित यादृच्छिक दोष रूपांतरणाच्या अभिसरणाविषयीचे सर्वसाधारण प्रमेय. हे प्रमेय रॉबिन्स-मन्रो आणि कीफर वुल्फोविट्‌झ यांच्या यादृच्छिक समीपन पद्धतीत वापरतात.]