deterministic distribution

(also called casual distribution) निर्धारणात्मक वितरण [हे एका बिंदूशी संकेंद्रित झालेले अवनत (degenerate) वितरण आहे. त्याचे संभाव्यता फल पुढीलप्रमाणे आहे :]