descriptive index

वर्णात्मक निर्देशांक [चलाच्या प्रत्येक किंमतीबाबत संबंध दर्शविणारा निर्देशांक इतर निर्देशांक फक्त समुच्चयाशी किंवा मध्याशी संबंधित असतात. पॅरेटोचा α किंवा गिनीचा δ हे वर्णनात्मक निर्देशांक होत.]