degree of belief

विश्वास मान [एखाद्या घटनेची संभाव्यता म्हणजे ती घटना घडण्याच्या खरेपणाविषयीच्या विश्वासाची तीव्रता असे काहीजण मानतात.]